Przedstaw cztery zasady redagowania tekstu

Pobierz

Zasady formatowania dokumentu Tworząc nawet prosty dokument, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad prawidłowego formatowania tekstu.. 12 pkt, d) czcionka Times New Roman.. Spacje, wcięcia, tabulatory.. ZAŁOŻENIA TERMINOLOGICZNE Przed siedemnastu laty ukazał się w "Studiach Prawniczych" artykuł pod tytułem O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego1.. 3.Nie pozostawiaj na końcu linii wyrazów jednoliterowych np. "i", z", "w".Oto 10 zasad ważnych zasad poprawnego językowo redagowania tekstów: Należy zadbać o czytelność tekstu.. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym 2.. Zasada nr 7.. Strona 118.. Kontrola antyplagiatowa Określenie zgodności z wytycznymi Zbadanie wartości merytorycznej Eliminowanie błędów językowych Podsumowanie Aby tekst był wysokiej jakości, należy go nie tylko dobrze napisać, ale również solidnie sprawdzić.1.. Cofanie i przywracanie Aby cofnąć operację ostatnio wykonaną w dokumencie, należy na pasku narzędziZASADY REDAGOWANIA PRAC ZALICZENIOWYCH, LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 4 dramatopisarza (tytuł obcy, reż. imię i nazwisko, oryginalna nazwa teatru, rok premiery).. Zadanie.. Indywidualne.. Streszczenie Do każdego tekstu autor musi dołączyć streszczenie.. Elementy typografii - krój pisma, atrybuty tekstu, wielkość znaków.. Tekst podziel na akapity..

Przedstaw cztery najwažniejsze zasady redagowania tekstu.

Krój pisma istnieje kilka podstawowych grup krojów pisma: bezszeryfowe (Arial), szeryfowe (Times New Roman) i "pisanki" (Phyllis).. Opisz korzyšci zagroŽenia wynikajace z rozwoju informatyki i powszechnego dostqpu do informacji oraz wyjašnij5 PRACA LICENCJACKA A MAGISTERSKA Praca magisterska jest dowodem, Ŝe student: nabył umiejętność korzystania dostępnych zasobów wiedzy naukowej, potrafi wyselekcjonować literaturę naukową z zakresu danego problemu oraz naleŝycie ją wykorzystać do opracowania tematu, Potrafi stworzyć tekst o charakterze naukowym, poprawny pod względem: Rzeczowo-merytorycznym, np. dostrzeganie .wymienia cztery zasady doboru parametrów formatowania tekstu stosuje zasady redagowania tekstu Ocena bardzo dobra - uczeń: wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu stosuje zasady doboru parametrów formatowania tekstu rozumie różnice w zastosowaniu krojów pisma Ocena celująca - uczeń: przy rozwiązywaniu zadań samodzielnie wyszukuje dodatkowe opcje narzędzi .1.4 Czytelność i wyrazistość tekstu Czytelność tekstu (ang. readability) określa czy duży fragment tekstu jest łatwy do przeczytania.. Nie pozostawiaj na końcu linii wyrazów jednoliterowych np. .Ważne zasady redagowania tekstów 1..

Formatowanie i redagowanie tekstu.

Utwórz now,' dokument tekstowy.. Według jakiej hierarchii zbierali głosy biskupi ?. Jeżeli będzie dobrze rozmieszczony, to z pewnością zyska na atrakcyjności.. Dowiesz si równie, jakie s najwaniejsze prace sekretarki i jak je w aciwie wykonywa.. Wyra-zistość (ang. legibility) określa czy krótki fragment tekstu — jak tytuł rozdziału lub śródtytuł — jest2.1.. 1 Podstawowe zasady redagowania tekstu Podczas redagowania tekstu nanosimy poprawki stylistyczne, gramatyczne i inne oraz przygotowujemy tekst do druku.ków technicznych w pracy biurowej.. Jeżeli używamy nawiasu (cudzysłowu lub apostrofu), to po spacji stawiamyTechniczne zasady redagowania tekstu 1.. Wyróżnienia zaciemniają obraz, zamiast zwracać uwagę czytelnika.. e) objętość: 8 15 stron 2.. Po tytułach nie stawiamy kropki.. Poznasz take zasady redagowania i sporzdzania dokumen-tów biurowych (korespondencji, pism handlowych, pism w sprawach osobowych).. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi.Cele redagowania tekstów Wzrost pozycjonowania Budowa wizerunku Poprawa konwersji Jak przeredagować tekst?. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.. Podręcznik do informatyki, Podręcznik.. Należy zadbać o to, aby tekst był odpowiednio rozmieszczony na stronie, dzięki czemu dokument będzie bardziej czytelny..

Najważniejsze zasady redagowania tekstów: Zasada 1.

Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).Utwårz dokument tekstowy.. Na przykład: Cięcie Marka Ravenhilla (Der Schnitt, reż. Thomas Ostermeier, Schaubühne am Lehniner Platz, 2011) Marta z Zielonego Wzgórza (Zilākalna Marta, reż.4.. Schemat autocharakterystykiZasady redagowania tekstu (4 godz.) Pojęcia: edytor tekstu, reprezentacja tekstu w komputerze, polskie znaki diakrytyczne, zasada ich pisania, klawiatura (znaczenie klawiszy na klawiaturze), treść a forma dokumentu, pliki tekstowe, forma dokumentu (wiersz, akapit, odstęp między wierszami, krój i wielkość czcionek, marginesy, wyrównanie .4. kiedy stosowaé okrešlony sposób otaczania obrazu tekstem, 5. w jaki sposób operacje na fragmentach tekstu ulatwiaJQ pracç nad tekstem, 6. do czego služ* stablony.. Aby profesjonalnie wykonywa prac biurow, naley ledzi zmiany zachodzce w tej dziedzi-nie.• wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery • opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) • nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerzeNawiązując do tekstu "Fulwiusz Ruggieri o sejmie polskim w czasach Zygmunta n Augusta" (poniżej) mam napisać odp na pytania: 1.PRzedstaw procedurę obrad parlamentu..

zasady formatowania dokumentu 2.1.

Streszczenie powinno być skrótowym przedstawieniem głównych problemów i wątków pracy, nie należy ich pisać w metajęzyku, nie powinnyZasada nr 6.. Wyróżnienia zaciemniają obraz, zamiast zwracać uwagę czytelnika.. ad.1 Krój pisma - charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych.Zasady redagowania tekstu w word 1. wstawiać między wyrazami 1 spację 2. wstawiać spacje zawsze po znaku interpunkcyjnym, nigdy przed nimi 3. nie oddzielać nawiasów lub cudzysłowów spacjami od tekst, który jest w nich ujęty; tekst powinien być zawsze ,,przyklejony" do nawiasu lub cudzysłowów 4. dostosować formatowanie tekstu do jego przeznaczeniaPodstawowe zasady redagowania tekstu w edytorze tekstu 1)Kasujące kombinacje klawiszy: - kasuje wyraz przed punktem wstawiania.. ELEMENTY TYPOGRAFII.. Zadanie1.. Zadanie.. Kiedy wypowiadali się posłowie?. Nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym ), }, ].. - kasuje wyraz za punktem wstawiania 2)Kombinacje przemieszczające punkt wstawiania: (lub) - przeniesienie punktu wstawiania o jedno słowo w lewo (w prawo).. Jak zwoływano sejm ?. Spację stawiamy zawsze po znakach przestankowych (nigdy przed!).. Może się to wydać banalne i oczywiste, ale trzeba pamiętać o tym, że spację zawsze stawiamy po znakach .Zasady redagowania tekstu: Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.. 1.Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.. Przypisy umieszczamy na dole strony.Zasady redagowania i formatowania tekstu Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu.. 3)Klawisze i .Lubię to!. Błędy redakcyjne w tekście, stosowanie słowniczka.. 2.Nie używaj zbyt dużej liczby różnych krojów czcionek.. Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość.. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c) rozmiar czcionki: min.. 5.Rok LXIV — zeszyt 4 — 2002 ROBERT PISZKO ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W PRAKTYCE WYKŁADNI PRAWA WPROWADZENIE.. Wtedy cały dokument jest jednolity i profesjonalny.. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania)nie ustawiamy spacji.. Nie ograniczaj się do wyliczenia swoich cech.. Zadanie.. Najlepiej stosować jeden rodzaj fontu.. Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość Nie używaj zbyt dużej liczby różnych krojów czcionek.. Postaraj się opisać siebie całościowo.. W swoim dokumencie używaj maksymalnie 3 różnych krojów czcionek - tekst z większą ich ilością jest nieczytelny i trudno się skupić na jego przyswajaniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt